Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 (ΦΕΚ 3529/Β/1-11-2016, ΑΔΑ:Ψ7ΗΚ4653ΠΣ-ΕΣ8) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

  1. Στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ιδρύονται και λειτουργούν τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας». Με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν τμήματα ειδικότητας «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» σε ΕΠΑΛ της περιφέρειάς τους εφόσον α)υπηρετούν στις σχολικές αυτές μονάδες εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων που διδάσκουν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας σε Α’, Β’ ή Γ’ ανάθεση, β)υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή και γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας, μετά από γνώμη του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και εισήγηση του συλλόγου διδασκόντων του ΕΠΑΛ.
  2. Ανώτερος αριθμός στα τμήματα μαθητείας είναι οι 25 μαθητές.
  3. Κατώτερος αριθμός για τη λειτουργία τμήματος είναι οι 8 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑΛ που ανήκουν στην κατηγορία Α’ – Γ’, οι 6 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑΛ που ανήκουν στην κατηγορία Δ’ – Ζ’ και 5 μαθητές για τμήματα των ΕΠΑΛ που ανήκουν στην κατηγορία Η’-ΙΒ’. Εξαιρετικά για την πρώτη εφαρμογή τη σχολική χρονιά 2016-17 μπορεί να εγκρίνονται τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
  4. Οι μαθητές της τάξης μαθητείας εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑΛ. Δικαίωμα εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» έχουν νέοι και νέες α)κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑΛ καθώς και παλαιότερων τύπων σχολείων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ισότιμων με το ΕΠΑΛ του Ν. 4186/2013 και β) που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) και είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος και έπονται οι απόφοιτοι παλαιότερων σχολικών ετών. Οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος κατατάσσονται με βάση το βαθμό του Πτυχίου Ειδικότητας.

Άρθρο 2 – ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

……………………………………………………………….

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 12-4-2017

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ7/33671/Δ4/1-3-2017 (ΦΕΚ 732/Β/9-3-2017, ΑΔΑ:Ψ2ΤΑ4653ΠΣ-ΔΞΖ) :

Η παρ. 4 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. Φ7/179513/Δ4/26-10-2016 Υπουργικής Απόφασης (B΄ 3529) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.» αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι μαθητές της τάξης μαθητείας εγγράφονται σε ξεχωριστό Μητρώο Μαθητείας του ΕΠΑΛ».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27-10-2017

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ7/180312/Δ4/24-10-2017 (ΦΕΚ 3804/Β/27-10-2017, ΑΔΑ:7ΑΙΗ4653ΠΣ-ΟΨΤ) :

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. Φ.7/179513/Δ4/2016 (Β’ 3529) απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Τμήματα με μικρότερο αριθμό μαθητών μπορεί να εγκρίνονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ..».

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9-7-208

Η ανωτέρω ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε, έπαψε να ισχύει με την έκδοση της νεότερης όμοιας ΥΑ Φ9/111628/Δ4/3-7-2018 (ΦΕΚ 2726/Β/9-7-2018) με θέμα : «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑΛ»