Ομαδοποιήσεις εγκρίσεων για υποστήριξη από Σχολικό Νοσηλευτή ή ΕΒΠ Λόγω δυσκολίας στην εύρεση υποψηφίων προς πρόσληψη αναπληρωτών αυτών των ειδικοτήτων

Απόφαση Φ.251/22973/Α5/26-2-2021 (ΦΕΚ 774/Β/26-2-2021) του Υπουργείου Παιδείας

Σε συνέχεια της διερεύνησης, με εξαγωγή στοιχείων από το myschool τα οποία επιβεβαιώθηκαν από τις υπηρεσίες σας πρόσφατα (στις 16/2), για την υπηρέτηση δύο και άνω αναπληρωτών μελών ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών ή ΕΒΠ σε ορισμένες σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, στο πλαίσιο παροχής εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές/μαθήτριες με τη σχετική έγκριση, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα ακόλουθα:

Στην αριθ. πρωτ. 88348/Δ3/30-5-2018 (ΦΕΚ 2038 Β΄) Υπουργική Απόφαση περί καθηκόντων των ΕΒΠ και ΠΕ25 στην εξειδικευμένη αναφέρεται ότι με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης ύστερα από πρόταση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) η άσκηση των καθηκόντων του δύναται να επεκτείνεται και σε μαθητές των ίδιων ή συστεγαζόμενων σχολικών μονάδων, για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης, εφόσον καλύπτονται οι ανάγκες των μαθητών των σχολείων στα οποία υπηρετούν.

Επίσης, στην αριθ. πρωτ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344 Β΄) ρυθμιστική Υ.Α. αναφέρεται ότι σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης του συνόλου των λειτουργικών κενών στις σχολικές μονάδες από τους προσληφθέντες (ανά φάση πρόσληψης) αναπληρωτές, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης οφείλουν να αξιολογούν και ιεραρχούν εκ των προτέρων την αναγκαιότητα πλήρωσης του καθενός… Ειδικά για την ιεράρχηση των αναγκών της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε α) εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Β.Π. λαμβάνεται υπόψη σχετική εισήγηση από το οικείο Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), β) σχολικούς νοσηλευτές δύναται να ζητείται η γνώμη του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.). Οι σχετικές εισηγήσεις του ανωτέρω εδαφίου δύναται να έχουν αναζητηθεί ακόμη και πριν από τη διενέργεια της σχετικής πρόσληψης.

Ως εκ τούτου και με δεδομένη τη δυσκολία στην εύρεση υποψηφίων προς πρόσληψη στον κλάδο ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών (ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του άρθρου 165 του ν. 4763/2020 για την πρόσληψη αναπληρωτών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής στη θέση τους) αλλά, τελευταία, και στον κλάδο ΕΒΠ καλείστε όπως καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια περαιτέρω ομαδοποίησης των άνωθεν αναφερόμενων εγκρίσεων, ώστε να καλυφθεί μέρος από τα υπάρχοντα λειτουργικά κενά όπου αυτό είναι εφικτό.

Διαβάστε το έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο