Ομάδες και κλάδοι μαθημάτων, τρόπος και χρόνος εξέτασης και βαθμολόγησης, ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών, υποχρεώσεις μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, τρόπος διατύπωσης των θεμάτων, βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, αναβαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου, τρόπος φύλαξης των γραπτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα Ποια θέματα επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων

Απόφαση 125708/Δ2/21-9-2020 (ΦΕΚ 4177/Β/28-9-2020, ΑΔΑ: ΩΩΔΝ46ΜΤΛΗ-ΙΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Χαρακτηρισμός των διδασκομένων μαθημάτων

Άρθρο 2 – Κλάδοι μαθημάτων

Άρθρο 3 – Κοινοποίηση της προφορικής βαθμολογίας – Ενημέρωση των κηδεμόνων

Άρθρο 4 – Θέματα των εξετάσεων

Άρθρο 5 – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων

Άρθρο 6 – Ορισμός και υποχρεώσεις επιτηρητών

Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις των μαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης

Άρθρο 8 – Βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων

Άρθρο 9 – Αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων του Γενικού Λυκείου

Άρθρο 10 – Φύλαξη γραπτών δοκιμίων

Άρθρο 11

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2020-2021

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

 

Σημείωση Συντάκτη : Η παραπάνω ΥΑ αντικαθιστά την όμοιά της ΥΑ 71388/Δ2/8-5-2019 (ΦΕΚ 1674/Β/14-5-2019) όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ 107268/Δ2/3-7-2019 (ΦΕΚ 2881/Β/5-7-2019)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11-9-2021

Η ανωτέρω ΥΑ αντικαταστάθηκε από την όμοια νεώτερη ΥΑ 102474/Δ2/20-08-2021 (ΦΕΚ 4134/Β/09-09-2021)

Μετάβαση στο περιεχόμενο