Ολοκλήρωση διαδικασίας αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016, όπως ισχύει

Εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.32.15/815/οικ.36099/26-10-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΟ0465ΧΘΨ-ΡΦΜ) του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Σε συνέχεια της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/793/οικ.31809/27-9-2017 (ΑΔΑ: 66ΗΘ465ΧΘΨ-ΖΒΧ) εγκυκλίου που εκδόθηκε από την Υπηρεσία μας, με την οποία δόθηκαν οδηγίες αναφορικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 36 του ν. 4489/2017, που τροποποιούν και συμπληρώνουν τις διατάξεις του ΜΕΡΟΥΣ Β’-«ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ» του ν. 4369/2016 (Α’ 33), παρακαλούμε για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 24α του ν. 4369/2016, όπως ισχύει, «Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτων των προθεσμιών της παρ. 2 η διαδικασία δεν αναστέλλεται, η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται απευθείας από το Β΄ αξιολογητή και υποβάλλεται στην οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από το πέρας των προθεσμιών της παραγράφου 2 κατά περίπτωση και πάντως εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος».

Δεδομένου ότι παρήλθαν οι ως άνω προθεσμίες, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού-Προσωπικού να αποστείλουν στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διαδικασιών της αξιολόγησης των υπαλλήλων τους, το αργότερο έως 1/11/2017.

Επισημαίνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα αποστέλλονται από όλους τους φορείς αποκλειστικά στο Υπουργείο που τους εποπτεύει, το οποίο ακολούθως θα αποστείλει στην Υπηρεσία μας συγκεντρωτικά τα ανωτέρω στοιχεία.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο