Ολική Διάθεση εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας Μέχρι 21-7-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 4527/14-9-2015 (ΑΔΑ:ΩΖΩΜ465ΦΘ3-Β5Ζ) της ΔΔΕ Φλώρινας

Α. Διαθέτουμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, καθώς σύμφωνα με το 7ο σχετικό, αποσπάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας προκειμένου να καλύψουν ανάγκες δημοτικών σχολείων, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα διάθεσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 (21-06-2016), ως εξής:

Β. Διαθέτουμε εξ’ ολοκλήρου τους παρακάτω εκπαιδευτικούς, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, από την ημερομηνία της πράξης ανάληψης υπηρεσίας στη σχολική μονάδα διάθεσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016 (21-06-2016), ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares