Οι συντελεστές βαρύτητας ανά Πανελλαδικώς Εξεταζόμενο μάθημα για τις σχολές ενστόλων και τις ΑΣΤΕ Θα ισχύσουν για εισαγωγή στις σχολές αυτές από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.253.1/62264/Α5/31-05-2021 (ΦΕΚ 2281/Β/31-05-2021, ΑΔΑ: 6ΨΒ746ΜΤΛΗ-ΗΛΡ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, καθώς και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις ΑΕΝ, στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. (Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης) του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής, ως ακολούθως:

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 31-05-2022

Η ανωτέρω ΥΑ τροποποιήθηκε με την Φ.253.1/64524/Α5/30-05-2022 (ΦΕΚ 2664/Β/31-05-2022, ΑΔΑ: Ψ91Δ46ΜΤΛΗ-ΥΥΒ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 29-09-2023

Η αρχική ΥΑ τροποποιήθηκε εκ νέου με την Φ.253.1/60377/Α5/2023 (ΦΕΚ 3612/Β/31-05-2023) όμοια  ΥΑ

Share and Enjoy !
Shares