Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ για το 2016-2017 Σύντομα αναμένεται η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Απόφαση 116424/Δ3/14-7-2016 (ΦΕΚ 2217/Β/18-7-2016, ΑΔΑ:ΨΚ7Θ4653ΠΣ-ΞΕ5) του Υπουργείου Παιδείας

1. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και σε Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό (Ε.Β.Π.) των δομών της Ειδικής Αγωγής-ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν καλύπτονται με διορισμό μετάθεση ή απόσπαση μονίμων ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι των κλάδων:

α) ΠΕ21, ΠΕ26,ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 προκειμένου να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, ή ωρομίσθιοι και

β) οι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ1 – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος.

2. Η πρόσληψη τους γίνεται από πίνακες που συντάσσονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενώ η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων προσδιορίζεται από τις μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τους και από κοινωνικά κριτήρια του άρθρου 4 του παρόντος.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο