Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις δομές της Ειδικής Αγωγής Η πρόσληψή τους γίνεται από πίνακες που συντάσσονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Απόφαση 64055/Δ3/13-4-2016 (ΦΕΚ 1326/Β/19-4-2017, ΑΔΑ:6Ζ3Ε4653ΠΣ-ΣΒΗ) του Υπουργείου Παιδείας

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π) και σε Ειδικό Βοηθητικό προσωπικό (Ε.Β.Π.) των δομών της Ειδικής Αγωγής-ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ε.Δ.Ε.Α.Υ, Σ.Μ.Ε.Α.Ε, καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε Σχολικές Μονάδες τα Γενικής Εκπαίδευσης, οι οποίες δεν καλύπτονται με διορισμό μετάθεση ή απόσπαση μονίμων ή προκύπτουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται οι υποψήφιοι των κλάδων:
α) ΠΕ21-ΠΕ26,ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24,ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 προκειμένου να προσληφθούν ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος, ή ωρομίσθιοι και
β) οι υποψήφιοι του κλάδου ΔΕ1- Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως ένα διδακτικό έτος.

Όπου ΚΕ.Δ.Δ.Υ. : Κέντρο Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης.

Όπου Σ.Μ.Ε.Α.Ε: Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Όπου Ε.Δ.Ε.Α.Υ: Ειδική Διαγνωστική Επιτροπή Αξιολόγησης και Υποστήριξης.

Όπου ΕΑΕ: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Η πρόσληψή τους γίνεται από πίνακες που συντάσσονται σε κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ενώ η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων προσδιορίζεται από τα μονάδες που συγκέντρωσαν, από ακαδημαϊκά κριτήρια, από την προϋπηρεσία τα και από κοινωνικά κριτήρια.

Οι κλάδοι στους οποίους αφορά η παρούσα είναι :

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 και ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ24 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ28 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ-ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ31 εξειδικευμένου:
α) Στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Τυφλών,
β) στην Κινητικότητα, τον Προσανατολισμό και τις δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης των Τυφλών και
γ) στη Νοηματική Γλώσσα των Κωφών

ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]