Οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες έγκρισης Παράλληλης Στήριξης, Στήριξης από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή σε μαθητές για το 2021-2022 Υποβολή αιτήσεων των γονέων/κηδεμόνων στα σχολεία μέχρι 30 Ιουνίου 2021


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 65491/Δ3/07-06-2021 (ΑΔΑ: Ω89Ο46ΜΤΛΗ-9ΡΤ) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), οι Δευτεροβάθμιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ), οι Διευθυντές, Προϊστάμενοι των δημόσιων σχολικών μονάδων και οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών όπως και των επισημάνσεων του Κεφαλαίου Γ΄ σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων:

α) έγκρισης παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης,
β) έγκρισης στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) και
γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών για το διδακτικό έτος 2021-2022.

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΄- ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ – ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α.1. Έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2021-2022 κατόπιν αιτήματος του γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους οποίους έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2021-2022.

A.2. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση «νέας» ή «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:

Α.3. Διαδικασία υποβολής και διαβίβασης αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης – Προθεσμίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ – Στήριξη από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή

Β.1.1. Έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Η έγκριση για παροχή στήριξης από ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2021-2022 κατόπιν αιτήματος του γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους οποίους έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2021-2022.

Β.1.2 Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή από ΕΒΠ είναι τα παρακάτω:

Β.1.3 Διαδικασία υποβολής και διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από ΕΒΠ Προθεσμίες

Β.2.1 Απαραίτητα δικαιολογητικά για Σχολικό Νοσηλευτή

Η έγκριση για παροχή στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή για το διδακτικό έτος 2021-2022 κατόπιν αιτήματος του γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ, για τους οποίους έχει εκδοθεί ανάλογη Γνωμάτευση/Βεβαίωση Δημόσιου Νοσοκομείου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή από Σχολικό Νοσηλευτή είναι τα παρακάτω:

Β.2.2 Διαδικασία υποβολής και διαβίβασης αιτημάτων στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή Προθεσμίες

Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στην εγκύκλιο

ΝΕΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 (10-6-2021): Έντυπο αίτησης του γονέα ή κηδεμόνα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: Έντυπο διαβίβασης των αιτημάτων προς την ΔΙΠΕ/ΔΙΔΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Έντυπο διαβίβασης των παιδαγωγικών εκθέσεων του σχολείου

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Πίνακας που αφορά στις μετεγγραφές

Share and Enjoy !
Shares