Οι Πίνακες Αντικειμενικών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας

Έγγραφο 7569/22-12-2015 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε τον πίνακα αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης των υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΔιευθύνσεωνΔυτικής Μακεδονίας, όπως καταρτίστηκε με την αριθμ. 2η/21-12-2015 πράξη του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα τα κριτήρια επιλογής 1 και 2, που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ορίζονται στη με αριθμ. πρωτ. 7200/10-12-2015 προκήρυξή της.

Το χρονικό διάστημα υποβολής ενστάσεων για τον πίνακα δεκτών υποψηφιοτήτων καθώς και για τον πίνακα αντικειμενικών μορίων ορίζεται από την Τετάρτη 23-12-2015 έως και την Τρίτη 29-12-2015.

Το έγγραφο

Οι πίνακες

Μετάβαση στο περιεχόμενο