Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης είναι διατάκτες πιστώσεων για τις λειτουργικές ανάγκες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, για τα οικονομικά των σχολικών αγώνων, των μαθητικών κατασκηνώσεων και των σχολικών μονάδων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, της περιοχής αρμοδιότητάς τους Με τροποποίηση της ΥΑ που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των οργάνων της εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 207153/Υ1/27-11-2017 (ΦΕΚ 4340/Β/13-12-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων “Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων” (Β’ 1340).

{…}

Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης :
Έχουν την ευθύνη του κύριου διατάκτη των πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή μεταβιβάζονται με επιτροπικά εντάλματα και προορίζονται για «:
α) τις λειτουργικές ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
β) τη διεξαγωγή των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων οι οποίες υλοποιούνται στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και για τη διεξαγωγή των πανελλήνιων σχολικών αγώνων Λυκείων,
γ) τις μαθητικές κατασκηνώσεις και
δ) τις λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, της περιοχής αρμοδιότητάς τους,»
.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την τροποποιητική ΥΑ

Η ΥΑ Φ. 353.1./324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές της

Share and Enjoy !
Shares