Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης «Αναθέτουσες Αρχές» για λογαριασμό των Εκκλησιαστικών Σχολείων Σύμφωνα με τροποποίηση της ΥΑ που καθορίζει το καθηκοντολόγιο

Απόφαση 188956/Θ2/3-11-2017 (ΦΕΚ 4018/Β/17-11-2017, ΑΔΑ:ΩΩΕΩ4653ΠΣ-1ΝΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Στο τέλος του εδαφίου ιβ΄) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του κεφαλαίου Α΄ της αριθ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β΄) υπουργικής απόφασης με θέμα: «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται στοιχείο ως ακολούθως:
«Ειδικότερα, και όσον αφορά στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης γεωγραφικής ευθύνης τους, ορίζονται ως αναθέτουσα αρχή κατά διαλαμβανόμενα στην αριθ. 131046/ΓΔ2/01-8-2017 (ΦΕΚ 2824/Β΄) απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου οι μονάδες αυτές να δύνανται να αντιμετωπίζουν λειτουργικές δαπάνες και να διαχειρίζονται επιχορηγήσεις διά του Ε.Φ. 184 «Δευτεροβάθμια Εκκλησιαστική Εκπαίδευση» και εντός του εκάστοτε ισχύοντος πλαισίου δημοσίου λογιστικού».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Το Καθηκοντολόγιο (ΥΑ Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) όπως ισχύει με όλες τις αλλαγές του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο