Οι ομάδες μαθημάτων στα Εκκλησιαστικά Σχολεία – Θέματα των εξετάσεων – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης Η απόφαση ισχύει από το σχολικό έτος 2022-2023


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 32982/Θ2/22-02-2023 (ΦΕΚ 2047/Β/31-03-2023, ΑΔΑ: ΨΩ3Ε46ΜΤΛΗ-9Ο8) του Υπουργείου Παιδείας

Άρθρο 1 – Ομάδες μαθημάτων

  1. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια κατατάσσονται σε τρεις Ομάδες, ως εξής:
  2. Τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα Γενικά Εκκλησιαστικά Λύκεια κατατάσσονται σε δύο Ομάδες, ως εξής:

Άρθρο 2 – Θέματα των εξετάσεων-Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων Εκκλησιαστικής Ειδίκευσης

Α. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Β. ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ

[…]

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του πδ 126/2016 (Α’ 211) και της υπό στοιχεία 102474/Δ2/2021 (Β’ 4134) υπουργικής απόφασης.

Η παρούσα ισχύει από το σχολικό έτος 2022-2023.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

! (Αριθμ. 43118/Θ2/11-04-2023 – Τεύχος B’ 2471/13.04.2023) Τροποποίηση της ανωτέρω απόφασης (ΑΔΑ: Ρ2ΝΠ46ΜΤΛΗ-Σ63)
Προσθήκη του μαθήματος των Θρησκευτικών στην Β’ Ομάδα μαθημάτων του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου

Share and Enjoy !
Shares