Οι νέες ρυθμίσεις για τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2017-2018

Παρ. 2 του άρθρου 46 του Νόμου 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017)

Άρθρο 46 – Ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

2. α) Το άρθρο 22 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 11 παρ. 2 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 22 – Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΕΑΕ

  1. Αν υπάρχουν εκπαιδευτικές ανάγκες που δεν καλύπτονται με μετάθεση, διορισμό, απόσπαση ή συμπλήρωση ωραρίου, προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, μπορεί να καθορίζονται διαφοροποιήσεις από τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ισχύοντα στη γενική εκπαίδευση για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών στην ΕΑΕ. Στις διαφοροποιήσεις περιλαμβάνονται, ιδίως, η κατάρτιση κύριου πίνακα κατάταξης στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 16, και, σε περίπτωση εξάντλησής του, η κατάρτιση επικουρικού πίνακα στον οποίο εντάσσονται εκπαιδευτικοί που πληρούν τα προσόντα των υποπεριπτώσεων αα΄, ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21, καθώς και τα κριτήρια κατάταξης στους ανωτέρω πίνακες και η μοριοδότησή τους, με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
    Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων του προηγούμενου εδαφίου, οι προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών πραγματοποιούνται από τους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών της γενικής εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 21.».

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2017-2018.».

Ο νόμος 4465/2017 (ΦΕΚ 47/Α/4-4-2017)

Η τροπολογία όπως κατατέθηκε στη Βουλή με την αιτιολογική της έκθεση

Ο νόμος 3699/2008 (ΦΕΚ 199/Α/2-10-2008) με όλες τις αλλαγές του

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο