Οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018


άκουσε το άρθρο

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων οι μεταθέσεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2018 σε Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία, σε ΣΜΕΑΕ, σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης.

Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τις μεταθέσεις από περιοχή σε περιοχή ανήλθαν σε 6.673. Από αυτές ικανοποιήθηκαν 472 (ποσοστό 7,07%).

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους με τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων η απόσπαση λήγει στις 31-08-2018, συνεχιζόμενης όμως της απόσπασης μέχρι την εν λόγω ημερομηνία. Τα στελέχη της εκπαίδευσης αναλαμβάνουν υπηρεσία μετά τη λήξη της θητείας τους.

Οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η περιοχή μετάθεσής τους, προκειμένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές μονάδες και την προθεσμία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές.

Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης και δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις, δεν μετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις είτε διότι οι μετατιθέμενοι συγκεντρώνουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.

Μεταθέσεις από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ (ΥΑ 49922/Ε2/26-03-2018, ΑΔΑ:ΨΔΞΕ4653ΠΣ-ΥΕΡ)

Μεταθέσεις σε Μουσικά Σχολεία (ΥΑ 49917/Ε2/26-03-2018, ΑΔΑ:66ΔΤ4653ΠΣ-ΖΡ8)

Μεταθέσεις σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (ΥΑ 49920/Ε2/26-03-2018, ΑΔΑ:ΩΒΖ54653ΠΣ-ΚΑΛ)

Μεταθέσεις σε Καλλιτεχνικά Σχολεία (ΥΑ 49918/Ε2/26-03-2018, ΑΔΑ:97ΑΘ4653ΠΣ-ΥΞΩ)

Μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και σε ΚΕΔΔΥ (ΥΑ 49914/Ε2/26-03-2018, ΑΔΑ: Ψ6ΞΩ4653ΠΣ-ΧΦΗ)

 

Share and Enjoy !
Shares