Οι κενές θέσεις στα ΕΚΦΕ και στα ΚΕΠΛΗΝΕΤ πληρούνται ανεξάρτητα από τα λειτουργικά κενά στις σχολικές μονάδες

Εγκύκλιος 182668/Δ2/12-11-20145 του Υπουργείου Παιδείας

Σχετικά με την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ, καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ., ισχύουν τα ακόλουθα:

1. α) Η κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων των ΕΚΦΕ γίνεται βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 92985/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2315/Β/10-8-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΦ9-8ΤΟ). Στην ανωτέρω ΥΑ δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της στελέχωσης των ΕΚΦΕ με Υπευθύνους και της ενδεχόμενης ύπαρξης λειτουργικών κενών αντιστοίχων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες. Επομένως, οι κενές ή κενούμενες θέσεις Υπευθύνων των ΕΚΦΕ πρέπει να καλυφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ.

β) Η απόσπαση ή η διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΕΚΦΕ ως Συνεργατών γίνεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, δίνεται η δυνατότητα στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και ύστερα από γνώμη του οικείου ΠΥΣΔΕ, να αποφασίσει την απόσπαση ή τη διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΕΚΦΕ ως Συνεργατών. Συνεπώς εναπόκειται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΠΥΣΔΕ, να εκτιμήσει αν υφίσταται η δυνατότητα απόσπασης ή διάθεσης, μερικής ή ολικής, εκπαιδευτικών σε ΕΚΦΕ ως Συνεργατών.

2. α) Η κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. γίνεται βάσει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. 92995/Γ7/10-8-2012 (ΦΕΚ 2316/Β/10-8-2012, ΑΔΑ: Β4ΓΘ9-ΛΑΓ). Στην ανωτέρω ΥΑ δεν υπάρχει συσχετισμός μεταξύ της στελέχωσης των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. με Υπευθύνους και Τεχνικούς Υπευθύνους και ενδεχόμενης ύπαρξης λειτουργικών κενών αντιστοίχων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες. Επομένως, οι κενές ή κενούμενες θέσεις Υπευθύνων και Τεχνικών Υπευθύνων των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. πρέπει να καλυφθούν σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην ΥΑ.

β) Η απόσπαση ή η διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως Συνεργατών γίνεται βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με την εν λόγω παράγραφο, δίνεται η δυνατότητα στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, και ύστερα από γνώμη του οικείου ΑΠΥΣΔΕ, να αποφασίσει την απόσπαση ή τη διάθεση, μερική ή ολική, εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως Συνεργατών. Συνεπώς εναπόκειται στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το ΑΠΥΣΔΕ, να εκτιμήσει αν υφίσταται η δυνατότητα απόσπασης ή διάθεσης, μερικής ή ολικής, εκπαιδευτικών σε ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. ως Συνεργατών.

Διαβάστε την εγκύκλιο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε

[ + ]