Οι επιτροπές παραλαβής εξοπλισμού για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες Ποια σχολική μονάδα της ΔΔΕ Φλώρινας είναι μεταξύ αυτών που επιλέχτηκαν να εξοπλιστούν

Απόφαση Φ.478.6/207/180481/Α2/25-10-2018 (ΑΔΑ: 6Ε544653ΠΣ-1Μ9) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για την Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (σύμβαση 06/2018), του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. Φ478.6/155/223143/A2/01-02-2017 (ΑΔΑΜ: 17PROC005687831 2017-01-11) Διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 01/2017), με τίτλο: «Προμήθεια, εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση ψηφιακών υποδομών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Έργο των επιτροπών είναι η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εξοπλισμού των ειδών της σύμβασης 06/2018 του εν λόγω διαγωνισμού και η σύνταξη των αντίστοιχων δικαιολογητικών παραλαβής.

Οι επιτροπές απαρτίζονται από τους εκπαιδευτικούς του επισυναπτόμενου πίνακα

{………}

Διαβάστε το έγγραφο

Τα σχολεία του Ν. Φλώρινας που επιλέχθηκαν και ο εξοπλισμός που θα παραλάβουν

Μετάβαση στο περιεχόμενο