Οι εισακτέοι στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.253.1/52920/Α5/31-3-2015 (ΦΕΚ 618/Β/15-4-2015, ΑΔΑ:6ΓΡΓ465ΦΘ3-Ι6Θ) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ορίζουμε τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για το ακαδημαϊκό έτος 2015−2016, κατά Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια (ΑΔΑ:6ΓΡΓ465ΦΘ3-Ι6Θ)

Επανανάρτηση στη Διαύγεια (ΑΔΑ:7Τ82465ΦΘ3-Σ4Λ)

Share and Enjoy !
Shares