Οι δομές της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο εξωτερικό Όπως προκύπτουν από έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Απόφαση 70988/Η2/4-5-2018 (ΑΔΑ: Ω2Ψ44653ΠΣ-ΞΤ9) του Υπουργείου Παιδείας

Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με ελληνόγλωσσο πρόγραμμα

Σχολικές μονάδες ενταγμένες σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα με δίγλωσσο πρόγραμμα

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού ενταγμένα σε εκπαιδευτικές μονάδες άλλων χωρών

Τμήματα Ελληνικών Σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ξένων χωρών

Άλλες μορφές οργάνωσης ελληνικών σπουδών

Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού μη ενταγμένα σε τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα

Διαβάστε τη απόφαση όπου αναφέρονται οι παραπάνω δομές

Μετάβαση στο περιεχόμενο