Οι αποζημιώσεις των μελών των Επιτροπών Συντονιστών Δράσεων Πρόληψης (Ενδοσχολικής Βίας)


άκουσε το άρθρο

Κοινή υπουργική απόφαση 2/84730/ΔΕΠ/8-12-2014 (ΦΕΚ 794/Υ.Ο.Δ.Δ./16-12-2014)

Καθορισμός αποζημίωσης μελών των Ομάδων εργασίας με διακριτικό τίτλο «ΕΣΥΔΠ» στο πλαίσιο των Πράξεων “Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού”, στον Άξονα Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

αποφασίζουμε:
Α. Τον καθορισμό αποζημίωσης:
Των μελών των Ομάδων εργασίας με δ.τ. «ΕΣΥΔΠ» κατά μήνα και για διάστημα έως και 13 μήνες, σε:

α. Διακόσια (200) ευρώ για τον Πρόεδρο
β. Εκατό (100) ευρώ για τα μέλη.
γ. Ογδόντα (80) ευρώ για τον γραμματέα
στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Οργάνωση, Διοίκηση και Παρακολούθηση Υλοποίησης της Πράξης», των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».
Β. Οι ανωτέρω αποζημιώσεις ισχύουν για τα μέλη των Ομάδων εργασίας με δ.τ. «ΕΣΥΔΠ» όπως ορίζονται στην υπ’ αρ. πρωτ. 6480/01−07−2014 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 416/Υ.Ο.Δ.Δ./16−07−2014, ΑΔΑ: 6ΩΔΩ9−845) και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην ανωτέρω ΥΑ.

Διαβάστε την ΚΥΑ

Διαβάστε περισσότερα

Share and Enjoy !
Shares