Οι αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων βάσει των διατάξεων του Ν. 4823/2021 Ποιες ρυθμίσεις τίθενται σε άμεση εφαρμογή χωρίς περαιτέρω αποφάσεις ή εγκυκλίους


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 39941/ΓΔ4/07-04-2022 του Υπουργείου Παιδείας

Στο ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4823/2021 με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και σας ενημερώνουμε, συνοπτικά, για το περιεχόμενο των παρακάτω άρθρων, τα οποία τίθενται σε άμεση εφαρμογή:

Άρθρο 86 – Αξιολόγηση μαθητών

Το άρθρο 86 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών» ορίζει θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και ειδικότερα ορίζει διαδικασίες, κατηγορίες και κριτήρια που συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.

Άρθρο 90 – Παιδαγωγικές συναντήσεις
  1. Το άρθρο 90 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Παιδαγωγικές συναντήσεις» ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών, οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών με πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως. Με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσονται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.
Άρθρο 95 – Ενδοσχολική επιμόρφωση
Άρθρο 96 –
Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση

Το Άρθρο 95 με θέμα: «Ενδοσχολική επιμόρφωση» και το άρθρο 96 με θέμα: «Συμμετοχή εκπαιδευτικών στην ενδοσχολική επιμόρφωση» του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου, ορίζουν ότι με απόφαση του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας πραγματοποιούνται, σε επίπεδο σχολικής μονάδας, επιμορφωτικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ωρών ανά σχολικό έτος, εκτός του διδακτικού ωραρίου. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα επιμορφωτικά σεμινάρια είναι προαιρετική και συνεκτιμάται κατά την ατομική αξιολόγησή τους.

Άρθρο 99 – Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών

Το Άρθρο 99 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Χρηματοδότηση σχολικών μονάδων και διαχείριση δωρεών», ορίζει ότι οι σχολικές μονάδες της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός από την τακτική κρατική επιχορήγηση, είναι δυνατόν να χρηματοδοτούνται και από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και άλλες παροχές τρίτων, καθώς και επιχορηγήσεις από άλλες πηγές, όπως από την πραγματοποίηση εκδηλώσεων σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).
Η ως άνω χρηματοδότηση αποδίδεται μέσω της αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής άμεσα στη σχολική μονάδα, χωρίς να συμψηφίζεται με την τακτική επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 100 – Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας

Το Άρθρο 100 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Ανάθεση διδασκαλίας από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας» όπου ορίζεται ότι στην αρχή του διδακτικού έτους και το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έναρξή του, οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν στον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας τις προτιμήσεις τους ως προς τις αναθέσεις διδασκαλίας των μαθημάτων στις τάξεις και στα τμήματα. Ο Σύλλογος Διδασκόντων, αποφασίζει την ανάθεση στο διδακτικό προσωπικό της διδασκαλίας των μαθημάτων. Στην περίπτωση μη λήψης απόφασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας χωρίς να δεσμεύεται από τις δηλώσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας δύναται να αναθέτει σε εκπαιδευτικό που έχει τοποθετηθεί στη σχολική του μονάδα υπερωριακή διδασκαλία, υποχρεωτική ή προαιρετική, έως πέντε (5) ώρες την εβδομάδα, για την κάλυψη διδακτικών αναγκών εφόσον, οι εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας καλύπτουν πλήρως το υποχρεωτικό τους διδακτικό ωράριο και δεν υπάρχουν πλεονάσματα ωρών της ίδιας ειδικότητας σε σχολικές μονάδες της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων.

Άρθρο 101 – Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας- Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985

Το Άρθρο 101 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας- Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985», ορίζει ότι ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας αναθέτει στο διδακτικό προσωπικό την εκτέλεση εξωδιδακτικών εργασιών, εκτός του διδακτικού και εντός του εργασιακού ωραρίου. Οι εκπαιδευτικοί των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους τις εργάσιμες ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας, όχι όμως πέρα από έξι (6) ώρες την ημέρα ή τριάντα (30) ώρες την εβδομάδα και με την επιφύλαξη της παρ. 2 του Κεφαλαίου ΣΤ’ του άρθρου 11, για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που ανατίθενται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας και συνδέονται με το γενικότερο εκπαιδευτικό έργο, όπως η προετοιμασία του εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού και των εργαστηριακών ασκήσεων, η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, η καταχώριση – ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, η συμμετοχή στην προετοιμασία και την πραγματοποίηση εορταστικών, αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ο προγραμματισμός και η αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, η συνεργασία με εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στο ίδιο τμήμα ή που διδάσκουν τα ίδια γνωστικά αντικείμενα, οι παιδαγωγικές συναντήσεις για την κατάρτιση ομαδικών ή εξατομικευμένων προγραμμάτων υποστήριξης συγκεκριμένων μαθητικών ομάδων ή μαθητών, η επίβλεψη σχολικών γευμάτων, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων, η τήρηση βιβλίων του σχολείου και η εκτέλεση διοικητικών εργασιών. Με την επιφύλαξη της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 53 του ν. 2721/1999 (Α’ 112), από τις πρόσθετες αυτές υπηρεσίες απαλλάσσεται ο γονέας παιδιού μέχρι δύο ετών.»

Άρθρο 102 – Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων

Το Άρθρο 102 του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Ορισμός υπεύθυνων τμημάτων και μαθητικών κοινοτήτων», ορίζει ότι στην αρχή του διδακτικού έτους, με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, μετά από εισήγηση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας, ορίζονται ένας (1) εκπαιδευτικός ως υπεύθυνος για κάθε τμήμα, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που αναλαμβάνουν τα καθήκοντα συμβούλων των αντίστοιχων μαθητικών κοινοτήτων της σχολικής μονάδας. Στα ιδιωτικά σχολεία και στα ξένα σχολεία του ν. 4862/1931 (Α’ 2) η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας. Στην περίπτωση μη λήψης απόφασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στην αρχή του διδακτικού έτους, την απόφαση λαμβάνει ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 105 – Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας

Το Άρθρο 105 του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Δημιουργία και λειτουργία ιστοσελίδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας», ορίζει ότι κάθε σχολική μονάδα οφείλει να δημιουργεί και να λειτουργεί, με ευθύνη του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της, ιστοσελίδα στο διαδίκτυο. Στο εν λόγω άρθρο ορίζεται το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Άρθρο 107 – Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου

Το Άρθρο 107 του Κεφαλαίου Γ΄ του Μέρους Δ’ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Αναμόρφωση του θεσμού του Σχολικού Συμβουλίου», ορίζει ότι σε κάθε σχολική μονάδα της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λειτουργεί επταμελές Σχολικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Στο εν λόγω άρθρο ορίζονται η σύνθεση και οι αρμοδιότητες του Σχολικού Συμβουλίου.

Διαβάστε το έγγραφο 39941/ΓΔ4/07-04-2022 του ΥΠΑΙΘ

Ο Νόμος 4823/2021 (ΦΕΚ 136/Α/03-08-2021) με ενσωματωμένες όλες τς αλλαγές του

Share and Enjoy !
Shares