Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής του Έργου που αφορά στην πληρωμή αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων

Απόφαση 10189/7-11-2014 (ΑΔΑ:6Ξ4Η9-0ΓΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Οδηγός Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών (2014ΣΕ04700000) από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Το έργο αφορά στην πληρωμή Αναπληρωτών-Ωρομισθίων εκπαιδευτικών, που θα προσληφθούν για την κάλυψη των αναγκών εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων και κλάδων σε όλη τη χώρα.
Το έργο σκοπό έχει να καλύψει τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε όλη τη χώρα. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθούν και θα ωφεληθούν άμεσα οι μαθητές σε όλη τη χώρα ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες.
Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ. με βάση τη ΚΥΑ 170321/Δ13/21-10-2014 (ΦΕΚ 2869/24-10-2014, τ.Β’) αναλαμβάνει την υλοποίηση του έργου «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000, με συναρμόδιους φορείς τις Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ, τη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού, Μ.Π.Δ.Σ. και Π.Δ.Ε , τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του ΥΠΑΙΘ και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Διαβάστε την απόφαση

Ενημέρωση 29-8-2015

Τροποποίηση του Οδηγού Υλοποίησης (2158/31-7-2015, ΑΔΑ:7Σ1Ζ465ΦΘ3-Τ0Υ)

Μετάβαση στο περιεχόμενο