Οδηγός αρχειοθέτησης μισθοδοσίας πράξεων ΕΣΠΑ Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Έγγραφο 658/11-3-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας αποστέλλει προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης τον «Οδηγό αρχειοθέτησης μισθοδοσίας Πράξεων του ΕΣΠΑ» που συνέταξε η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του ΥΠΠΕΘ/Τομέας Παιδείας μετά από συστάσεις της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου που πραγματοποίησε ελέγχους σε Πράξεις του ΕΣΠΑ μέσω των οποίων προσλαμβάνονται αναπληρωτές εκπαιδευτικοί. Επισημαίνεται ότι η τήρηση και η εφαρμογή του εν λόγω Οδηγού αποσκοπεί, αφενός μεν, στη διευκόλυνση των ελέγχων, αφετέρου δε, στη δημιουργία ενιαίου και κοινού τρόπου αρχειοθέτησης σε όλες τις ΔΠΕ και ΔΔΕ. Επίσης, το «Φύλλο ελέγχου αρχειοθέτησης» αποτελεί διαδικασία επαλήθευσης με χρήση check list που πραγματοποιείται από κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης καθώς ελέγχεται ότι τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά και δικαιολογητικά στο αρχείο τους.

Διαβάστε το έγγραφο

Το φύλλο ελέγχου

Ο Οδηγός αρχειοθέτησης

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο