Οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ Ενόψει της επικείμενης α’ φάσης προσλήψεων για το 2020-2021

Εγκύκλιος 108390/Ε1/21-08-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Εν όψει της έναρξης του νέου σχολικού έτους και της προετοιμασίας των Υπηρεσιών σας για την τοποθέτηση σε σχολικές μονάδες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα προσληφθούν σε περιοχή αρμοδιότητάς σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (ΦΕΚ 3344/Β/10-8-2020, ΑΔΑ: 9ΕΒΕ46ΜΤΛΗ-7ΦΛ) με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)» ρυθμίζεται η διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, υπό το νέο σύστημα προσλήψεων του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α/29-1-2019), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων αυτής και, ιδιαίτερα, των διατάξεων των άρθρων 5 και 6, για ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, καθώς και στη σύναψη της σύμβασης εργασίας τους.

Ειδικότερα, επισημαίνεται:

  1. Οι οικείοι Διευθυντές Εκπαίδευσης μεριμνούν για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των προσληφθέντων εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας αυτής. Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί, πλέον, η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην ΕΑΕ, κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης.
  2. Η ημερομηνία ανακοίνωσης της τοποθέτησης ανά απόφαση πρόσληψης, ειδικότητα και περιοχή πρόσληψης καταχωρίζεται στο ΟΠΣΥΔ, με ευθύνη των αρμοδίων στελεχών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε ειδικό τμήμα της εφαρμογής που υλοποιείται για το σκοπό αυτό. Επ’ αυτού, και προς διευκόλυνσή σας, θα αποσταλούν σχετικές οδηγίες.

Τέλος, επειδή, βάσει του νέου νομικού πλαισίου, η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών γίνεται απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους, οπότε και συνάπτεται σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) μεταξύ των ιδίων και του ελληνικού δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης, παρακαλείσθε, όπως κατευθύνετε σχετικά τα στελέχη των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς σας αναφορικά με τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την αποστολή, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, των απαραίτητων στοιχείων/ εγγράφων/ παραστατικών/ δικαιολογητικών που αφορούν τους κατά περίπτωση αναπληρωτές, προκειμένου οι Υπηρεσίες σας, ως οφείλουν, να προβούν αμελλητί στην ανάρτηση των συμβάσεων εργασίας στο διαδίκτυο (Διαύγεια), καθώς και στην αναγγελία των σχετικών προσλήψεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Ειδικά για τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ), κατ’ αναλογία οι προσληφθέντες αναπληρωτές αναλαμβάνουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους, ενώ, κατά τα λοιπά, της σχετικής ως άνω διαδικασίας επιμελούνται οι οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο