Οδηγίες του ΥΠΑΙΘ προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών Οι διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 25-8-2021


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 100252/E2/12-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΧΒΩ46ΜΤΛΗ-ΦΦ4) του Υπουργείου Παιδείας

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετάταξης εκπαιδευτικών σε κλάδους πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διορισμού εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Γενική Εκπαίδευση, και εν όψει της επικείμενης πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) και δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στις προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Γενικής Εκπαίδευσης και των μεταταγμένων εκπαιδευτικών.

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που τυχόν δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών, καλούνται να την ολοκληρώσουν άμεσα και στη συνέχεια να προβούν στην προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών από κοινού με τους μεταταγμένους εκπαιδευτικούς και τους ευρισκόμενους στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικούς και, τέλος, στην τοποθέτηση των αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και των προς απόσπαση εντός ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ εκπαιδευτικών.

Η προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης που διορίστηκαν με τα ΦΕΚ 1818/Γ’/10-08-2021 και 1819/Γ’/10-08-2021 με υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας έως την Δευτέρα 23-08-2021, καθώς και των εκπαιδευτικών που μετατάχθηκαν με τα ΦΕΚ 1762/Γ΄/02-08-2021 και 1801/Γ΄/06-08-2021 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ΠΔ 154/1996 (ΦΕΚ Α’115), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του ΠΔ 144/1997 (ΦΕΚ Α’127).

Προς διευκόλυνσή σας, παρατίθενται οι οικείες διατάξεις σε σειρά αντίστοιχων ενεργειών:

  1. «…οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων ανακοινώνουν τις κενές θέσεις των σχολείων και καλούν τους νεοδιορισθέντες να υποβάλουν δήλωση προτίμησης προσωρινής τοποθέτησης σε ένα ή περισσότερα σχολεία της περιοχής διορισμού…». (ΠΔ 144/1997).
  2. «Σε περίπτωση που οι ίδιες θέσεις ζητούνται από περισσότερους υποψήφιους προτιμώνται κατά σειρά όσοι έχουν τις περισσότερες μονάδες τοποθέτησης από οικογενειακούς λόγους, συνυπηρέτηση και εντοπιότητα, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις που ισχύουν για τις μεταθέσεις και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών». (ΠΔ 144/1997)
  3. «Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί τοποθετούνται οριστικά σύμφωνα με την διαδικασία των μεταθέσεων μέσα στην ίδια περιοχή και τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφο 6 του Ν.2413/1996» (ΠΔ 144/1997)
  4. «…Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά, ύστερα από πρόταση του περιφερειακού συμβουλίου, σε σχολεία της περιοχής μετάθεσης, τα οποία δεν είχαν περιλάβει στις προτιμήσεις τους, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης από το επόμενο σχολικό έτος για βελτίωση της τοποθέτησής τους για σχολεία της ίδιας ή άλλης περιοχής μετάθεσης μόνο του ίδιου νομού και συγκρίνονται με τους λοιπούς εκπαιδευτικούς»
    [παρ. 6 του άρθρου 46 του Ν.2413/1996, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α’78)]

Διευκρινίζουμε ότι τοποθετήσεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εξακολουθούν να είναι σε ισχύ.

Παρακαλούμε για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωση της ως άνω περιγραφόμενης διαδικασίας και οπωσδήποτε μέχρι 25 Αυγούστου 2021.

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου του άρθ. 42 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/Α’/15-09-2020), με το οποίο αντικαταστάθηκε η περ. α) της παρ. 5 του άρθρου 62 του Ν. 4589/2019 έχει εκδοθεί η 100239/Ε2/12-08-2021 (ΑΔΑ: Ψ7ΒΖ46ΜΤΛΗ-Μ7Κ) πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares