Οδηγίες σχετικά με την κάλυψη κενών θέσεων διευθυντών – υποδιευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας – Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Από 30-9-2015 έως 5-10-2015 η υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας

Εγκύκλιος Φ.361.22/146/152229/Ε3/29-9-2015 (ΑΔΑ:74ΗΤ465ΦΘ3-3ΘΕ) του Υπουργείου Παιδείας

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4327/2015 (Α 50) καθώς και τις αριθμ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 (Β΄915) και Φ.361.22/51/99563/Ε3/23-6-2015 ( Β΄1251) υπουργικές αποφάσεις, και προκειμένου για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ., οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:

  1. Να εκδώσουν πρόσκληση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών και κενούμενων θέσεων διευθυντών σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και υπευθύνων τομέων Ε.Κ. Δεδομένου ότι οι εν λόγω προσκλήσεις ενδιαφέροντος απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς σε πανελλαδικό επίπεδο θα πρέπει αφενός να αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, αφετέρου να τηρηθεί απαρέγκλιτα από όλες τις Διευθύνσεις εκπαίδευσης της χώρας το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα
  2. Να εκδώσουν πρόσκληση ενδιαφέροντος προκειμένου να καλυφθούν οι κενές και κενούμενες θέσεις υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, Ε.Κ. και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα
  3. Να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να εναρμονιστεί η ύπαρξη ή μη υποδιευθυντή (για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση) και ο αριθμός υποδιευθυντών (για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση) όπως προβλέπεται σύμφωνα με τον αριθμό των τμημάτων που λειτουργούν κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Επισημαίνουμε ότι:

Α) Στην επαναληπτική διαδικασία επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Ε.Κ. δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί που έχουν τα νόμιμα προσόντα, εκτός των ήδη τοποθετηθέντων διευθυντών σχολικών μονάδων με διετή θητεία.
Β) Από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται χαρακτηρισμός και κατάταξη των υποδιευθυντών μιας σχολικής μονάδας ως υποδιευθυντής Α και υποδιευθυντής Β. Ως εκ τούτου δεν προβλέπεται και κάποιο κριτήριο κατάταξης. (αρχαιότητα, ψήφοι που έλαβαν, κλπ). Συνεπώς σε περίπτωση που έχουν επιλεγεί δύο υποδιευθυντές και η τρέχουσα λειτουργικότητα του σχολείου επιβάλλει την απαλλαγή από τα καθήκοντα του ενός, θα πρέπει να γίνει επανάληψη της διαδικασίας επιλογής υποδιευθυντή για την μία πλέον θέση.
Γ) Για τις ως άνω επαναληπτικές διαδικασίες επιλογής ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που έχουν δοθεί κατά τη διάρκεια των αρχικών διαδικασιών επιλογής την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Οι σχετικές εγκύκλιοι της περιόδου Μαΐου-Ιουνίου 2015

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο