Οδηγίες σχετικά με τη διάθεση των ηλεκτρονικών συσκευών των σχολικών μονάδων Θα πρέπει να διατίθενται στους μαθητές της σχολικής μονάδας με δανεισμό


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ8/157238/Δ4/1711-2020 του Υπουργείου Παιδείας

Στην παρ. 3 του άρθρου 4 της 155689/ΓΔ4/14-11-2020 (Β΄ 5044) κοινής Απόφασης της Υπουργού και Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία τροποποιήθηκε η υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) όμοιά της σχετικά με τη Σύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-2021, αναφέρονται τα ακόλουθα:

«3. Εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα ή έξυπνο τηλέφωνο και εξ αυτού του λόγου αδυνατούν να παράσχoυν εξ αποστάσεως εκπαίδευση, υποχρεούνται να προσέρχονται κατά τις ώρες διδασκαλίας τους στις σχολικές μονάδες, όπου υπηρετούν, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την διοικητική τους λειτουργία, προκειμένου να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες κάνοντας χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα».

Βάσει των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές που διαθέτουν οι σχολικές μονάδες από οποιονδήποτε φορέα, πρόγραμμα, δωρεά, κ.ά., θα πρέπει να διατίθενται στους μαθητές της σχολικής μονάδας με δανεισμό, κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και με κριτήρια, όπως σαφώς αυτά αναφέρονται στις υπ΄ αριθμ. πρωτ. 155192/ΓΔ4/14-11-2020 «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση».

Διαβάστε το έγγραφο

Σχετικά έγγραφα :

  1. Εγκύκλιος Φ8/46284/Δ4/14-04-2020 «Οδηγίες για παράδοση/ παράδοση ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες»
  2. Εγκύκλιος Φ.7/57620/Δ1/18-05-2020 (ΑΔΑ:Ω8ΖΩ46ΜΤΛΗ-ΑΑΕ)«Οδηγίες για παράδοση/παραλαβή ηλεκτρονικών συσκευών στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
  3. Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα ή εκπαιδευτικού για δανεισμό ηλεκτρονικής συσκευής από το σχολείο
Share and Enjoy !
Shares