Οδηγίες προς τα Γυμνάσια για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα Αφορούν ήδη επιλεχθέντα Γυμνάσια στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις αυτές θα διεξαχθούν στις 18-5-2022


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 50125/Ε3/04-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΓ4Ν46ΜΤΛΗ-0ΒΡ) του Υπουργείου Παιδείας

 1. Οι Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα θα πραγματοποιηθούν στο σχολείο σας στις 18-05-2022, στη Γ΄ Γυμνασίου και ώρες 9:00 – 11:30.
  Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν συνολικά 150΄ ως εξής (με τη σειρά που αναφέρονται):
  60΄ η εξέταση στη Νεοελληνική Γλώσσα
  10΄ διάλειμμα
  60΄ η εξέταση στα Μαθηματικά
  20΄ η συμπλήρωση των κοινωνικοδημογραφικών στοιχείων
 2. Ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας έχει την ευθύνη της διενέργειας και της εποπτείας των εξετάσεων, καθώς και του ορισμού δύο (2) εκπαιδευτικών ως επιτηρητών για κάθε αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις εξετάσεις.
 3. Στις εξετάσεις:
  Στα γυμνάσια: όπου η Γ΄ Γυμνασίου έχει έως και τρία τμήματα συμμετέχει ένα τμήμα από αυτά.
  Όπου η Γ΄ Γυμνασίου έχει από τέσσερα τμήματα και πάνω, συμμετέχουν δυο τμήματα από αυτά.
  Η επιλογή των τμημάτων θα γίνει από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
 4. Για τους μαθητές με αναπηρία ή και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, διευκρινίζεται ότι θα προβλεφθούν από τον Διευθυντή διευκολύνσεις πρόσβασης αυτών. Ενδεικτικά αναφέρονται:
  α. Οι εν λόγω μαθητές πρέπει να υποστηριχθούν από τον εκπαιδευτικό που τους υποστηρίζει κατά τη διάρκεια του καθημερινού προγράμματος.
  β. Η βοήθεια στοχεύει να διευκολύνει την πρόσβαση στις ερωτήσεις και στη συμπλήρωση του απαντητικού δελτίου με όποιον τρόπο είναι αναγκαίος (πχ ανάγνωση των ερωτήσεων, συμπλήρωση των απαντήσεων από τον εκπαιδευτικό μετά από υπόδειξη του μαθητή, παροχή περισσότερου χρόνου ή/και άλλα).
  γ. Ο χρόνος εξέτασης, ανά εξεταζόμενο μάθημα, μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διευθυντή έως 15΄.
 5. Στην ιστοσελίδα των εξετάσεων http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx μπορείτε να ενημερώνεστε για οποιοδήποτε διαδικαστικό θέμα. Στην σελίδα «Επικοινωνία» μπορείτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας και υποστήριξης.
 6. Τα θέματα των εξετάσεων θα κληρωθούν από την Επιστημονική Επιτροπή νωρίς το πρωί της 18ης Μαΐου 2022 και θα είναι προσβάσιμα μέσω της Πλατφόρμας Σχολείων στην παραπάνω ιστοσελίδα από τα σχολεία που συμμετέχουν με χρήση των κωδικών Π.Σ.Δ. Με ευθύνη του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, εκτυπώνονται και διανέμονται σε έντυπη μορφή στους μαθητές.
 7. Ενδεικτικά παραδείγματα θεμάτων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των εξετάσεων. Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν τα παραδείγματα στην τάξη τους έτσι ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις διαδικασίες συμπλήρωσης σειράς ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να διαβάζουν και τις τέσσερις εναλλακτικές απαντήσεις πριν την επιλογή τους.
 8. Οι μαθητές θα σημειώνουν τις απαντήσεις τους σε ξεχωριστό ανώνυμο απαντητικό δελτίο. Τα απαντητικά δελτία έχουν ήδη αποσταλεί στα σχολεία ταχυδρομικώς από το ΙΕΠ. Με ευθύνη του Διευθυντή, με την παραλαβή των απαντητικών δελτίων συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στην Πλατφόρμα Σχολείων στην ιστοσελίδα των εξετάσεων (http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx).
 9. Το απαντητικό δελτίο υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα των εξετάσεων έτσι ώστε να λάβετε γνώση και να το δείξετε στους μαθητές σας για να εξοικειωθούν με τη δομή του και τον τρόπο συμπλήρωσης. Ειδικότερα για το πεδίο με τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία προτείνουμε να εξηγήσετε νωρίτερα στους μαθητές σε τι αφορούν και να τους βοηθήσετε να τα συμπληρώσουν.
 10. Το πεδίο Στοιχεία Σχολικής Μονάδας θα συμπληρωθεί από έναν από τους επιτηρητές της αίθουσας πριν την έναρξη των εξετάσεων.
 11. Την επόμενη των εξετάσεων τα απαντητικά δελτία θα παραληφθούν από εταιρεία ταχυμεταφορών. Με ευθύνη του Διευθυντή, με την προσκόμιση των απαντητικών δελτίων συμπληρώνεται το αντίστοιχο πεδίο στην Πλατφόρμα Σχολείων στην ιστοσελίδα των εξετάσεων (http://iep.edu.gr/el/arxiki-eedx).

Διαβάστε το έγγραφο με τις οδηγίες


Σχετικά έγγραφα:

Η 16469/ΓΔ4/15-02-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 877/Β/22-02-2022) με θέμα «Διεξαγωγή σε εθνικό επίπεδο εξετάσεων διαγνωστικού χαρακτήρα για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης των Δημοτικών σχολείων και της Γ’ τάξης των Γυμνασίων»

Η 46075/ΓΔ4/19-04-2022 ΥΑ (ΦΕΚ 1962/Β/19-4-2022) με θέμα «Συμμετοχή Σχολικών Μονάδων στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα για τους Μαθητές της ΣΤ’ Τάξης των Δημοτικών Σχολείων και της Γ’ Τάξης των Γυμνασίων σχολικού έτους 2021- 2022» σύμφωνα με την οποία για το Νομό Φλώρινας, όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχουν επιλεγεί το Γυμνάσιο Κλεινών και το Μουσικό Γυμνάσιο Αμυνταίου

Share and Enjoy !
Shares