Οδηγίες ομαλής υλοποίησης των Πράξεων μισθοδοσίας αναπληρωτών Εκπαιδευτικών του ΕΣΠΑ Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των προγραμμάτων χρηματοδότησης


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 3804/27-9-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Οι οδηγίες αφορούν τους αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς, Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) προς αποφυγή σφαλμάτων.

Τοποθέτηση Αναπληρωτών
1. Οι Αποφάσεις τοποθέτησης – διάθεσης αναρτώνται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
2. Η τοποθέτηση των Αναπληρωτών πρέπει να γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα ώστε η παραμονή τους στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης να περιορίζεται στο ελάχιστο.

Παρουσιολόγια
1. Οι Αναπληρωτές υπογράφουν στο παρουσιολόγιο για κάθε ημέρα που είναι παρόντες και όχι, εκ των υστέρων, για τις ημέρες απουσίας τους.
2. Οι Αναπληρωτές, μέχρι να τοποθετηθούν σε Σχ. Μονάδες/ΚΕΔΔΥ, υπογράφουν ανάλογο παρουσιολόγιο στην αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
3. Στη Σχ. Μονάδα/ΚΕΔΔΥ υπογράφεται το παρουσιολόγιο από την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας σε αυτή/ο και έπειτα, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία τοποθέτησης του εκάστοτε Αναπληρωτή, όπως αναφέρεται στη σχετική Απόφαση Τοποθέτησης.

Διαδικασία εκκαθάρισης μισθοδοσίας

Πριν την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας

Απόδοση ΜΚ

Διαβάστε το έγγραφο