Οδηγίες για την εξ αποστάσεως άσκηση καθηκόντων των Ψυχολόγων που έχουν προσληφθεί στα ΕΠΑΛ Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας ολόκληρου του σχολείου ή μεμονωμένων τμημάτων του


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος Φ.ΜΝΑΕ/20830/Δ4/23-2-2021 του Υπουργείου Παιδείας

Με την Φ25γ/158055/Δ4/18-11-2020 (Β΄ 5100) Απόφαση της αρμόδιας Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίστηκαν οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων κατά το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της Πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ». Όσον αφορά στα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων αυτά καθορίστηκαν για το σχολικό έτος 2020-2021 με την Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (Β΄ 5097) Υπουργική Απόφαση.

Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας των ΕΠΑΛ ή της προσωρινής αναστολής μονάδων ή τμημάτων των ΕΠΑΛ στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας και περιορισμού της διασποράς του COVID-19 για τους Ψυχολόγους Κλάδου ΠΕ23 που έχουν διατεθεί στα ΕΠΑΛ, διευκρινίζονται τα ακόλουθα ως προς την υποχρεωτική παροχή εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί βάσει της προαναφερθείσας Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (Β΄ 5097) Υπουργικής Απόφασης:

Για την παροχή της εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής αξιοποιείται η ψηφιακή υποδομή που έχει αναπτυχθεί για την υλοποίηση της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης των μαθητών και συγκεκριμένα η υπηρεσία σύγχρονης τηλεκπαίδευσης με τη χρήση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της ψηφιακής πλατφόρμας Webex Meetings της εταιρείας Cisco Hellas A.E, καθώς και οι δυνατότητες της ασύγχρονης υποστήριξης και συμβουλευτικής. Για την πρόσβασή τους στην προαναφερθείσα υπηρεσία οι Ψυχολόγοι κλάδου ΠΕ23 δύνανται να χρησιμοποιούν εξοπλισμό (ηλεκτρονικό υπολογιστή, ταμπλέτα, κινητό) που ανήκει στη σχολική μονάδα ή στους ίδιους. Στην περίπτωση που δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή/και κατάλληλη σύνδεση με το διαδίκτυο και, κατά συνέπεια, αδυνατούν να ασκούν τα καθήκοντά τους εξ αποστάσεως, υποχρεούνται να προσέρχονται στις σχολικές μονάδες που υπηρετούν, προκειμένου να κάνουν χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει η σχολική μονάδα.

Η τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας καλύπτεται από την ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας και την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο με θέμα «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω σκοπού, τα μέλη του ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, υπό το συντονισμό των Διευθυντών των σχολικών μονάδων στις οποίες οι Ψυχολόγοι ασκούν τα καθήκοντά τους, σε συνεργασία με τον οικείο Σύλλογο Διδασκόντων και βάσει του εβδομαδιαίου προγράμματος της σχολικής μονάδας, προβαίνουν στο σχεδιασμό και την οργάνωση τόσο της δια ζώσης όσο και της εξ αποστάσεως υποστήριξης και συμβουλευτικής. Συστήνεται επίσης στους Διευθυντές των σχολικών μονάδων να διευκολύνουν τη γνωριμία του Ψυχολόγου με τους μαθητές, προτρέποντας τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους να επιτρέψουν την ολιγόλεπτη παρουσία του Ψυχολόγου κατά τη διάρκεια του μαθήματος, ώστε να ενημερωθούν οι μαθητές σχετικά με το ρόλο του και τους τρόπους επικοινωνίας μαζί του.

Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μελών του ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων, των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ κατά διαδικασία της εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικής ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 5 έως και 14 του άρθρου 1 της 120126/ΓΔ4/12-09-2020 (Β΄ 3882) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021», όπως ισχύει, καθώς και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στην προαναφερθείσα 155692/ΓΔ4/14-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Περαιτέρω, οι Ψυχολόγοι κλάδου ΠΕ23 δεσμεύονται ως προς την τήρηση του απορρήτου και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών βάσει των προβλέψεων των άρθρων 2 και 3 της Φ25γ/157424/Δ4/17-11-2020 (Β΄ 5097) Υπουργικής Απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2020-2021 στο πλαίσιο της πράξης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑΛ» και των σχετικών διατάξεων των άρθρων 1 και 2 της 142628/ΓΔ4/30-08-2017 (Β΄ 3032) Υπουργικής Απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης».

Οι Διευθυντές των ΕΠΑΛ παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση στα μέλη του ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές εγκυκλίους και οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις σχολικές μονάδες.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares