Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ιστορίας στο Γυμνάσιο Για το σχολικό έτος 2017-2018

Έγγραφο 164288/Δ2/3-10-2017 του Υπουργείου Παιδείας

Οι οδηγίες που ακολουθούν έχουν την ακόλουθη δομή: Πρώτον, προτείνεται η διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων με δύο τρόπους: α) «Διδασκαλία με έμφαση στα ακόλουθα σημεία» και β) «συνοπτική παρουσίαση» ή «απλή αναφορά».

Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για επισήμανση των στοιχείων κάθε διδασκόμενης ενότητας στα οποία ο εκπαιδευτικός καλείται να επιμείνει και τα οποία οι μαθητές οφείλουν να εμπεδώσουν και στα οποία εντέλει θα εξεταστούν. Είναι τα σημεία εκείνα που κρίνονται απαραίτητα για την ιστορική κατανόηση της συγκεκριμένης ενότητας, αλλά και αποτελούν προϋπόθεση για την κατανόηση των επομένων. Στη δεύτερη περίπτωση, η οποία αφορά ενότητες ή σημεία ενοτήτων που δεν θα συμπεριληφθούν στην εξεταστέα ύλη, είτε ο εκπαιδευτικός δίνει μια περίληψη, είτε απλώς αναφέρει ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα προκειμένου να διασφαλιστεί η ιστορική συνέχεια και κατανόηση, είτε ακόμη, προκειμένου να καταστεί εύληπτη η συνοπτική παρουσίασή τους, τα παρουσιάζει με υποστηρικτικό υλικό, π.χ. γραπτές πηγές, χάρτες, εικόνες κ.ά. Πρόκειται κυρίως για ενότητες με παράθεση γεγονότων, συνήθως στρατιωτικών, που εμπεριέχουν πολλές λεπτομέρειες, αλλά και γεγονότων ή/και στοιχείων που οι μαθητές έχουν διδαχθεί αναλυτικά σε άλλες τάξεις και σε άλλα μαθήματα. Στην περίπτωση της Γ΄ Γυμνασίου στην κατηγορία αυτή έχουμε συμπεριλάβει και φαινόμενα σημαντικά για την κατανόηση του ιστορικού γίγνεσθαι με τα οποία όμως οι μαθητές δεν μπορούν παρά να έχουν μια πρώτη επαφή, λόγω της μεγάλης έκτασης της ύλης στην τάξη αυτή.

Δεύτερον, υπάρχει η ένδειξη «Υποστηρικτικό υλικό» και «Προτεινόμενη/ες δραστηριότητα/ες». Δεν πρόκειται για την παράθεση ενός εξαντλητικού καταλόγου υλικού και δραστηριοτήτων, αλλά για τη συγκέντρωση και πρόταση με τρόπο ενδεικτικό υλικού και δραστηριοτήτων που διευκολύνουν την ενεργητική μάθηση και συμμετοχή των μαθητών. Έτσι, υλικό και δραστηριότητες τις περισσότερες περιπτώσεις συνθέτουν ένα μικρό σχέδιο μαθήματος, από το οποίο ο εκπαιδευτικός επιλέγει ανάλογα με τον χρόνο, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες της τάξης του. Είναι προφανές ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιοποιήσει δικό του υποστηρικτικό υλικό και να προτείνει δικές του δραστηριότητες. Οι τελευταίες μπορούν να γίνουν στην τάξη ή να δοθούν, σε κάποιες περιπτώσεις, ως εργασίες στο σπίτι.

Οι εργασίες που προτείνονται στο τέλος των οδηγιών για τη διδασκαλία της ύλης της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου αποτελούν και αυτές ενδεικτική παράθεση ιδεών και θεμάτων.

Απαιτείται συμπληρωματική βιβλιογραφία και δικτυογραφία από τον εκπαιδευτικό για ό,τι επιλεγεί από τους μαθητές. Οι παρούσες οδηγίες προβλέπουν τη διάθεση κάποιων ωρών, μετά την ολοκλήρωση της ύλης, στην ανάθεση, καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό και παρουσίαση από τους μαθητές αυτών των εργασιών, ως ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος στην κάθε τάξη. Στην περίπτωση της Γ΄ Γυμνασίου πιστεύουμε ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να βρει πολύ ενδιαφέρουσες διαθεματικές δραστηριότητες στο σχολικό εγχειρίδιο και να εμπλέξει το τμήμα του με κάποιες από αυτές.

Διαβάστε το έγγραφο με τις οδηγίες διδασκαλίας