Ο θεσμός του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις ΣΜΕΑΕ Η εφαρμογή της δράσης για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017 θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Δ3/15717/1-2-2016 (ΦΕΚ 310/Β/15-2-2016, ΑΔΑ:ΩΔ6Υ4653ΠΣ-ΩΓ2) του Υπουργείου Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την επέκταση του θεσμού του Σχολικού Συνεταιρισμού και στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2015-16 και 2016-17 με σκοπό την ανάπτυξη των κοινωνικών και προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των μαθητών, την ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης της προβλεπόμενης Πρακτικής Άσκησης των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια).

Ορισμός- Περιγραφή της έννοιας του Σχολικού Συνεταιρισμού
Ο Σχολικός Συνεταιρισμός αποτελεί έναν σύγχρονο θεσμό της κοινωνικής ζωής του σχολείου που πρωτοεισήχθη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα με τον νόμο 1566/1985 (άρθρο 46, παρ. 3) και έχει ως βασικό σκοπό «τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών σχετικά με τις αρχές της αλληλοβοήθειας, της συνεργασίας και της κοινωνικής ευθύνης, την ανάπτυξη της ανεξάρτητης σκέψης και δημοκρατικής συνείδησης, καθώς και τη γνώση συλλογικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας».
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην με αρ πρωτ. Φ3/1085/Γ1/1456/1997 (ΦΕΚ τ.Β/1107/1997) Υ.Α., η οποία καθορίζει ζητήματα οργάνωσης του εν λόγω θεσμού, με τη λειτουργία του συνεταιρισμού και, κατ’επέκταση : α) με τις ποικίλες δραστηριότητες που σε αυτό το πλαίσιο οι μαθητές αναλαμβάνουν και β) με την οικονομική τους δραστηριοποίηση, αναμένεται σταδιακά οι ίδιοι να εξοικειωθούν με ένα πνεύμα αυτοδιαχείρισης και κοινωνικοποιημένης σχολικής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, οι σχολικοί συνεταιρισμοί, που αποτελούνται από τακτικά και επίτιμα μέλη (μαθητές, εκπαιδευτικοί, και γονείς αντίστοιχα) δύνανται να αναπτύξουν ποικίλες δραστηριότητες, «οι οποίες επεκτείνονται στην έρευνα, στις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, στον καλλωπισμό του σχολείου και του περιβάλλοντα χώρου, στις εκδρομές, στις βιβλιοθήκες, σε κοινωφελή έργα και γενικότερα στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας και στον εθισμό στη συνεργασία και στη συλλογικότητα». Ειδικά δε για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται στην με αρ. πρωτ. 56601/Γ7/2013 (ΦΕΚ 1127/Β/10-5-2013) Υ.Α., αποσκοπούν στην «ανάπτυξη του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών».

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Share and Enjoy !
Shares