Ο διορισμός εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ79.01 – Μουσικών σε Μουσικά Σχολεία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Οι διοριζόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

Απόφαση 95853/Ε1/2-8-2021 (ΦΕΚ 1817/Γ/10-08-2021, ΑΔΑ: 6ΠΧΗ46ΜΤΛΗ-371) του Υπουργείου Παιδείας

Με την υπό στοιχεία 95853/Ε1/2-8-2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, διορίζονται, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες Α’ Γενικής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ και τις υποβληθείσες αιτήσεις τους, οι κάτωθι 451 εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατηγορίας ΠΕ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση, στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία, με διετή δοκιμαστική θητεία, με τον εισαγωγικό βαθμό και με το εισαγωγικό για τον κλάδο μισθολογικό κλιμάκιο:

Οι διοριζόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στους προϊσταμένους των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε το 99280/Ε1/10-8-2021 σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ

Μετάβαση στο περιεχόμενο