Νέο Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την αξιολόγηση και τις απουσίες των μαθητών των Γυμνασίων


άκουσε το άρθρο

Προεδρικό Διάταγμα 39/18-3-2014 (ΦΕΚ 75/Α/28-3-2014)
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις

Το προεδρικό διάταγμα καθορίζει τις Ομάδες Μαθημάτων καθώς και τα μαθήματα ανά Ομάδα και πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών στα μαθήματα.
Στο άρθρο 5 καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Α’ Γυμνασίου.
Στο άρθρο 7 καθορίζονται θέματα ως προς τον χαρακτηρισμό φοίτησης των μαθητών (επαρκής-ελλιπής-ανεπαρκής φοίτηση, όρια απουσιών)

Διαβάστε το νέο ΠΔ 39/2014

Το νέο ΠΔ τροποποιεί ή καταργεί άρθρα προηγούμενων ΠΔ και ΥΑ που ίσχυαν και συγκεκριμένα :

ΠΔ 485/1983 (ΦΕΚ 184/Α/21-12-1983)

ΠΔ 157/1986 (ΦΕΚ 60/Α/30-4-1986)

ΠΔ 123/1987 (ΦΕΚ 68/Α/20-5-1987)

ΠΔ 185/1990 (ΦΕΚ 70/Α/4-5-1990)

ΠΔ 409/1994 (ΦΕΚ 226/Α/22-12-1994)

ΥΑ Γ2/2209/18-3-1998 (ΦΕΚ 314/Β/31-3-1998)

Share and Enjoy !
Shares