Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ ΜΤΠΥ σύμφωνα με το ν. 4488/2017 Ισχύει αναδρομικά από 1-1-2017


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 77088/3-10-2017 (ΑΔΑ: Ω55ΘΗ-Φ0Α) του Υπουργείου Εργασίας

Η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (MTΠΥ) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας κατά είδος αποδοχών με τα αντίστοιχα ποσοστά κρατήσεων των μετόχων που αμείβονται σύμφωνα με το ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015):

*Παλαιοί ασφαλισμένοι νοούνται οι υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο πριν την 1/1/1993.
**Νέοι ασφαλισμένοι νοούνται οι υπάλληλοι που έχουν ασφαλιστεί πρώτη φορά για κύρια σύνταξη σε Φορέα Κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο μετά την 1/1/1993.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω παρακαλούνται όλοι οι εκκαθαριστές των υπηρεσιών να προβούν στην αναδρομική κράτηση και απόδοση στο Ταμείο μας της οιασδήποτε διαφοράς, προς συμπλήρωση του ποσοστού 4,5% σε όλες τις από 1-1-2017, συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων ή λειτουργών της Υπηρεσίας ή του Φορέα μετόχων του ΜΤΠΥ. Εφεξής δε να διενεργείται και να αποδίδεται στο ΜΤΠΥ κράτηση ποσοστού 4,5% στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές όλων των μετόχων του ΜΤΠΥ στις οποίες διενεργούνται κρατήσεις υπέρ κυρίας σύνταξης.

Το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ στην 41η συνεδρίαση στις 2-10-2017 αποφάσισε:
α)Τον συμψηφισμό της κράτησης επί του ποσού των 140,80€ στις περιπτώσεις που αυτή έχει παρακρατηθεί (διότι καταργήθηκε από 1/1/2017 με τον Ν. 4387/2016), με τις διαφορές που προκύπτουν από την αύξηση του ποσοστού κράτησης υπέρ ΜΤΠΥ από 4% σε 4,5% (αναδρομικά από 1-1-2017 σύμφωνα με τον Ν. 4488/2017).
β)Τη ρύθμιση της εξόφλησης των ανωτέρω διαφορών σε δύο δόσεις με παρακράτηση από τη μισθοδοσία των μετόχων του ΜΤΠΥ.

Σας διευκρινίζουμε ότι σε περιπτώσεις αργίας ή διαθεσιμότητας υπαλλήλου-μετόχου, παρ. 3, 4 του αρ.25 του Ν. 4354/2015, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ πρέπει να γίνονται κανονικά στο σύνολο των αποδοχών του σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.29 του Π.Δ. 422/81 και όχι στις μειωμένες αποδοχές τις οποίες που καταβάλλονται.

Επίσης, σε περιπτώσεις άδειας άνευ αποδοχών πέραν των περιπτώσεων όπου η κράτηση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/Α) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ, έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του υπαλλήλου-μετόχου να καταβάλλει μετά από αίτησή του τακτικές κρατήσεις για ολόκληρο το διάστημα ή μέρος αυτού, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός ως χρόνος συμμετοχής στο ΜΤΠΥ κατά την απονομή του μερίσματος.

Επισημαίνουμε επίσης ότι, οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, υπαλλήλων που δε μετέχουν στο Ταμείο, δεν ισχύουν από 1-1-2015 και μετά, σύμφωνα με το Ν. 4254/2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares