Νέες προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021 οι αιτήσεις συμμετοχής για τους επιμορφούμενους

Απόφαση 5125/Ε3/15-01-2021 (ΦΕΚ 87/Β/15-01-2021, ΑΔΑ: 69ΩΣ46ΜΤΛΗ-4Ν8) του Υπουργείου Παιδείας

Η υπό στοιχεία 174545/Ε3/28-12-2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 5727) τροποποιείται ως εξής:

  1. Ως καταληκτική προθεσμία του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2, σχετικά με την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών, ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Δεν απαιτείται να υποβληθούν εκ νέου αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών μέχρι την έκδοση της παρούσας.
  2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν, μέχρι και την 31-01-2021, ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:».

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την τροποποιητική απόφαση στη Διαύγεια

Σχετικά με την αρχική απόφαση

Η εγκύκλιος 6731/Ε3/20-01-2021 (ΑΔΑ: 9ΟΛ346ΜΤΛΗ-ΓΜ7)

Μετάβαση στο περιεχόμενο