Νέες μετατάξεις 81 εκπαιδευτικών σε θέσεις ΕΕΠ και ΕΔΙΠ στα ΑΕΙ

Απόφαση 176791/19-10-2017 (ΦΕΚ 1091/Γ/3-11-2017, ΑΔΑ:6ΟΙΗ4653ΠΣ-ΛΚΝ) του Υπουργείου Παιδείας

Με την αριθμ. 176791/19-10-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), μετατάσσονται οι παρακάτω μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στα Α.Ε.Ι. της χώρας, ως ο ακόλουθος πίνακας:

{…}

Η μετάταξη πραγματοποιείται με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης και της δαπάνης της μισθοδοσίας τους και σύστασης της θέσης στο οικείο Α.Ε.Ι..

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την απόφαση στη Διαύγεια

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο