Νέες αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 142219/Ε2/29-8-2017)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το διδακτικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 142215/Ε2/29-8-2017)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ19-20 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τον ΔΟΑΤΑΠ για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ 142217/Ε2/29-8-2017)

Aποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) για το σχολικό έτος 2017-2018 (ΥΑ Κ1/142944/30-8-2017, ΑΔΑ:Ψ5ΠΟ4653ΠΣ-1ΣΖ)

Συμπλήρωση των αρ. 138781/Γ1/21-8-2017 (ΩΙΥ14653ΠΣ-ΣΨΝ) και 138782/Γ1/21-8-2017 (ΑΔΑ: Ρ7ΕΜ4653ΠΣ-ΩΣ9) Υπουργικών Αποφάσεων Αποσπάσεων Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 – 2018 (ΥΑ 142440/Γ1/30-8-2017, ΑΔΑ :ΩΣΨΩ4653ΠΣ-ΝΗΞ)

Απόσπαση Εκπαιδευτικών στη Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για το Σχολικό Έτος 2017 – 2018 (ΥΑ 142441/Γ1/30-8-2017, ΑΔΑ:ΩΞ7Δ4653ΠΣ-ΣΔ2)

Μετάβαση στο περιεχόμενο