Νέα υπουργική απόφαση για τα «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

ΥΑ 178562/Δ1/22-11-2013 (ΑΔΑ : ΒΛΓ79-ΙΘΩ, ΦΕΚ 3063/Β/2-12-2013)

Έγγραφο 197335/Δ1/23-12-2013  του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19−07-2011 ΥΑ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 1811/Β/11-8-2011), όπως τροποποιήθηκε -με την αριθμ. 21410/Δ2/29-2-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ 549/Β/2-3-2012) και ισχύει.

«Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του Ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν».

«Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους».

«Οι εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει αποδοθεί δεύτερη ειδικότητα μπορούν να διδάξουν στο σχολείο όπου υπηρετούν, καθώς και σε σχολικές μονάδες της οικείας ομάδας σχολείων της ίδιας ή διαφορετικής βαθμίδας εκπαίδευσης, μαθήματα της ειδικότητας αυτής, με πρώτη ή με δεύτερη ανάθεση»

Διαβάστε την υπουργική απόφαση

Διαβάστε το συνοδευτικό έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Μετάβαση στο περιεχόμενο