Νέα υποδείγματα Παρουσιολογίων αναπληρωτών για τις Πράξεις του ΕΣΠΑ και για τους αναπληρωτές ΠΔΕ


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 8505/16-10-2015 (ΑΔΑ:75Λ24653ΠΣ-Τ3Α) του Υπουργείου Παιδείας

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Την τροποποίηση και αντικατάσταση των Υποδειγμάτων Παρουσιολογίων (Βεβαίωση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων) των κάτωθι Πράξεων, που περιέχονται στους Οδηγούς Υλοποίησης και Εφαρμογής Φυσικού Αντικειμένου και Διαχείρισης Οικονομικού Αντικειμένου των Πράξεων των ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», καθώς και του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών καθώς και του ΕΕΠ/ΕΒΠ (2014ΣΕ04700000) από το Π.Δ.Ε.» που υλοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕ/ΕΔ) του ΥΠ.Π.Ε.Θ για το σχολικό έτος 2015-2016:

Η απόφαση και τα νέα έντυπα

Share and Enjoy !
Shares