Νέα ΥΑ που καθορίζει τις ειδικότητες στη Γ΄ τάξη των ΕΠΑΛ της χώρας Σε αντικατάσταση της εκδοθείσας πριν δύο εβδομάδες

Απόφαση Φ20/106076/Δ4/23-6-2017 (ΦΕΚ 2219/Β/29-6-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε τον καθορισμό των Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης που θα λειτουργήσουν από το σχολικό έτος 2017-2018 σε κάθε Επαγγελματικό Λύκειο του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-2018.
Η υπ’ αριθ. Φ20/98094/Δ4/12-06-2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 2067) καταργείται.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 22-8-2017

ΥΑ Φ20/132761/Δ4/3-8-2017 (ΦΕΚ 2884/Β/21-8-2017, ΑΔΑ:ΩΣΧΛ4653ΠΣ-ΩΒ6) – Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/106076/Δ4/23-06-2017 (Β΄ 2219) υπουργικής απόφασης σχετικά με τον καθορισμό Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

Μετάβαση στο περιεχόμενο