Νέα ΥΑ για τη Λειτουργία Μουσικών Σχολείων που ισχύει την 24-4-2018 Υποβαθμίζεται ο ρόλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων

Απόφαση 58167/Δ2/13-4-2018 (ΦΕΚ 1371/Β/24-4-2018, ΑΔΑ:Ω8Χ34653ΠΣ-ΨΘ0) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Εισαγωγή μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων

Β. Έγγραφες – Μετεγγραφές

Γ. Κατατακτήριες εξετάσεις

Δ. Επίδειξη βαθμολογίας – Αναβαθμολόγηση

Ε. Ατομικό όργανο επιλογής

ΣΤ. Διδακτικό έτος

Ζ. Χαρακτηρισμός μαθημάτων

Η. Εξέταση αξιολόγηση – Ανακεφαλαιωτικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις

Θ. Αξιολόγηση – Βαθμός ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα – Προαγωγή, απόλυση και απόρριψη μαθητών Μουσικού Γυμνασίου

Ι. Βαθμός ετήσιας επίδοσης ανά μάθημα – Εξαγωγή του βαθμού προαγωγής ή απόλυσης αμάθητων Γενικού Μουσικού Λυκείου

ΙΑ. Φοίτηση μαθητών

ΙΒ. Κατ’ ιδίαν διδαχθέντες

ΙΓ. Άλλες διατάξεις

Όσα θέματα δεν αναφέρονται στην παρούσα απόφαση ρυθμίζονται από τις πάγιες διατάξεις που ισχύουν για τα ημερήσια Γυμνάσια και ημερήσια Γενικά Λύκεια.

Από τη δημοσίευση της παρούσας υπουργικής απόφασης καταργείται η με αριθμ. πρωτ. 64379/Δ2/18.4.2017 υπουργική απόφαση (Β΄ 1405).

Η ισχύς της παρούσας ξεκινά από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Προγενέστερες ΥΑ που ίσχυσαν κατά το πρόσφατο παρελθόν:

  1. Η Γ2/3850/16-6-1998 (Β΄ 658) ΥΑ «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 60235/Γ7/26-5-2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 1012), την υπ’ αριθμ. πρωτ. 118786/Γ7/14-10-2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 2478) και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 43878/Γ7/1-4-2013 υπουργική απόφαση (Β΄ 752).
  2. Η ΥΑ 64379/Δ2/18-4-2017 (ΦΕΚ 1405/Β/25-4-2017, ΑΔΑ:ΨΧΑ34653ΠΣ-Ρ3Π)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 9-5-2018

Στο ΦΕΚ 1574/Β/8-5-2018 δημοσιεύτηκε η εξής διόρθωση :
«Στο ΦΕΚ τ.Β’ 1371/24-04-2018 που δημοσιεύθηκε η 58167/Δ2/13-04-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων γίνεται η παρακάτω διόρθωση:
Όπου αναφέρεται «εκπαιδευτικός/οί κλάδου ΠΕ16 ή ΠΕ16.01 ή ΠΕ16.02» αντικαθίσταται με το ορθό: «εκπαιδευτικός/οί κλάδου ΠΕ79.01».»

Μετάβαση στο περιεχόμενο