Νέα Υ.Α. για τις Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Συγκρότηση, αρμοδιότητες και έργο των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)


άκουσε το άρθρο

Y.A. Αριθμ. 148852/Δ5/28-12-2023 (Τεύχος B’ 7541/31.12.2023)

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’ 3754).

2.2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.)

2.2.1. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ), με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, συγκροτείται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, μετά από πρόταση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.), για την οργάνωση κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Ειδικά για τους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται αντίστοιχα επτά (7) και δύο (2) Ο.Ε.Σ.Α.Δ., όσες και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνας Α’, Αθήνας Β’, Αθήνας Γ’, Αθήνας Δ’, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης).

Κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. αποτελείται από εννέα (9) μέλη:

α) Από τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Πρόεδρο.
β) Από τον Υπεύθυνο Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που εδρεύει στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ 11 που υπηρετεί στην Π/θμια ή στη Δ/θμια Εκπαίδευση), ως Α’ Αντιπρόεδρο, ή, σε περίπτωση, που αυτός δεν υπάρχει, από έναν μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί στην ίδια ή σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ορίζεται με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του υπηρετούντος σε όμορη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που προκαλούνται κατά την άσκηση των καθηκόντων του ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. βαρύνουν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης.
γ) Από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Β’ Αντιπρόεδρο.
δ) Από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με την Επιτροπή, ως Επόπτη με δικαίωμα ψήφου, ή, σε περίπτωση που αυτός δεν υπάρχει, από τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί, σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Αν υπηρετούν περισσότεροι Σύμβουλοί Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, μέλος της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ορίζεται εκείνος που διαθέτει τη μεγαλύτερη συνολική υπηρεσία. Ο ορισμός του Συμβούλου Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής όμορης Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης προέλευσής του, στην οποία ασκεί τα κύρια καθήκοντά του, κατόπιν αιτήματος του περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στην οποία εδρεύει η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης του Συμβούλου Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής που προκαλούνται κατά την άσκηση των παράλληλων καθηκόντων του, ως μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προέλευσής του, η οποία εκδίδει σχετική απόφαση μετακίνησης. Αν δεν είναι δυνατή, η σύμφωνα με τα ανωτέρω ανάθεση παράλληλων καθηκόντων σε Σύμβουλο Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ο οποίος υπηρετεί σε όμορη Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθήκοντα μέλους της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ασκεί ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, στην οποία εδρεύει η συγκεκριμένη Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
Στην περίπτωση που στην ίδια έδρα υπηρετούν περισσότεροι από ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, θα μετέχουν εναλλάξ ανά σχολικό έτος στην Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Διεύθυνσης αρμοδιότητας τους. Σε περιπτώσεις που ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής είναι αρμόδιος/α σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις, θα μετέχει σε μία εκ των Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους με δική τους επιλογή. Στην περίπτωση αυτή αν οι Σύμβουλοί Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, μετέχουν μόνο σε μία Ο.Ε.Σ.Α.Δ., μπορούν να ασκούν εποπτεία σε όλη την Περιφέρεια αρμοδιότητας τους και να μετέχουν στις συνεδριάσεις και των υπολοίπων Ο.Ε.Σ.Α.Δ. της Περιφέρειας αρμοδιότητάς τους, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου.

ε) Από δυο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα. Ο ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).
στ) Από δυο (2) καθηγητές Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11) που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση κατά προτεραιότητα. Ο ένας εκ των δύο ανωτέρω δύναται να είναι εν ενεργεία Διοικητικός Υπάλληλος που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης μεταταχθείς από την Εκπαίδευση, κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής).
η) Από έναν εν ενεργεία δημόσιο υπάλληλο που υπηρετεί στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Γραμματέα της Επιτροπής και μέλος χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Καθήκοντα Υπολόγου Χ.Ε.Π. μπορεί να εκτελεί ένας εκ των β), ε), στ), η) ή ένας εν ενεργεία Διοικητικός ή Εκπαιδευτικός που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

2.2.2. Αρμοδιότητες Επιτροπών

α) Κάθε Ο.Ε.Σ.Α.Δ. έχει αρμοδιότητα για όλες τις Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων η διοργάνωση γίνεται από όλα τα μέλη της από κοινού.
β) Οι διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.Δ. για τις Τελικές Φάσεις των Πανελλήνιων Αγώνων Λυκείων συμπληρώνονται με δύο (2) επιπλέον μέλη που ορίζει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ..
γ) Η προκήρυξη διεξαγωγής αγώνων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), μετά από σχετικό αίτημα της προς την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Δήμου με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ και όπου χρειάζεται των αντίστοιχων Αθλητικών Ομοσπονδιών Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) κάθε μορφής.

2.2.3. Έργο κάθε Επιτροπής είναι:

α) Η σύνταξη των προκηρύξεων διεξαγωγής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων, η εξασφάλιση των αθλητικών χώρων και του απαιτούμενου υλικού, καθώς και η μέριμνα για την άρτια διεξαγωγή τους.
β) Ο ορισμός διαιτητών, κριτών, αγωνόδικων επιτροπών καθώς και η φροντίδα για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στους αγώνες.
γ) Η προσπάθεια για καθολική συμμετοχή των μαθητών και των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στους αγώνες.
δ) Η εκδίκαση ενστάσεων σε πρώτο βαθμό για τους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν.
ε) Η συνεργασία με τους Δήμους, τοπικούς φορείς, αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τις τοπικές επιτροπές των αθλητικών ομοσπονδιών και των τοπικών συνδέσμων διαιτητών όλων των αθλημάτων.
στ) Η γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των εκδηλώσεων και αποτελεσμάτων των αγώνων.
ζ) Η γενική εποπτεία των αγώνων που διοργανώνονται στην περιφέρεια αρμοδιότητάς της.
η) Η κοινοποίηση στα σχολεία της αρμοδιότητας της των αποφάσεων, εγκυκλίων κλπ της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ και ο έλεγχος αν κοινοποιήθηκαν.
θ) Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Α’ Φάσης ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν και η συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων με στοιχεία της Α’ Φάσης των αθλημάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων καθώς και των μη ενταγμένων αθλημάτων, για τη διοργάνωση των οποίων έχει λάβει έγκριση από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ.. Ομοίως η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών από τα σχολεία της αρμοδιότητας της σε όσα αθλήματα διεξάγονται αγώνες Α’ Φάσης που διοργανώθηκαν μαζί με άλλες Ο.Ε.Σ.Α.Δ.
ι) Η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών από τα σχολεία της αρμοδιότητας της:
ια) της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού
ιβ) σε όσα αθλήματα δεν διεξάγονται αγώνες Α’ Φάσης αλλά γίνεται απευθείας πρόκριση στη Β’ Φάση ή στην τελική Γ’ Φάση
ιγ) των Αγώνων ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ
ιδ) των προγραμμάτων και δράσεων εγκεκριμένων από το ΥΠΑΙΘΑ.
ιε) η κοινοποίηση στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ της συγκρότησης της Ο.Ε.Σ.Α.Δ., των προκηρύξεων αγώνων και των πρωταθλητριών ομάδων της περιφέρειας
ιστ) η γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘΑ όλων των αποτελεσμάτων Β’ φάσης αγώνων ατομικών αγωνισμάτων που διοργάνωσαν ώστε να συνταχθούν οι καταστάσεις των μαθητών-αθλητών που θα προκριθούν να λάβουν μέρος στη Γ’ Φάση.
ιζ) Η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που διοργάνωσε. Στο αρχείο αυτό, εκτός από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων θα ευρίσκονται όλα τα πρωτότυπα πινάκια και οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής αγώνων ατομικών αθλημάτων και σε κάθε άθλημα καθώς και όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνα με τις πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής των δύο ομάδων των αγώνων ομαδικών αθλημάτων.
ιη) Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Γ’ Φάσης ατομικών και ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν. Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού θα αποστέλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Δ., για επικύρωση των αποτελεσμάτων.
ιθ) Η οικονομική υποστήριξη των αγώνων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, καθώς και των εκδηλώσεων Γ’ και Πανελλήνιας Φάσης που θα οργανωθούν σε αυτήν.
κ) Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. υποβάλλει τον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων του έτους συνοδευόμενο από τον προϋπολογισμό της οικονομικής δαπάνης στη Διεύθυνση Τακτικού Προϋπολογισμού (Μ.Π.Δ.Σ.) του ΥΠΑΙΘΑ.

Το πλήρες κείμενο της νέας Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια (ΑΔΑ: 9ΦΩΚ46ΝΚΠΔ-Α2Μ)