Νέα τροποποίηση της ΥΑ «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Β/θμιας Εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες……»


άκουσε το άρθρο

Απόφαση Φ.151/213895/A5/30-12-2015 (ΦΕΚ 2954/Β/31-12-2015, ΑΔΑ:ΩΗΡΟ4653ΠΣ-Ζ3Κ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/20049/Β6/2007 (ΦΕΚ 272/Β/1-3-2007) Υπουργική Απόφαση «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 2525/1997, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 13 του Ν. 3404/2005 (ΦΕΚ 260/Α)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως ακολούθως:

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

Διαβάστε ολόκληρη την ΥΑ Φ.151/20049/Β6/2007 όπως ισχύει με όλες τις τροποποιήσεις της

Share and Enjoy !
Shares