Νέα τροποποίηση της ΥΑ που καθορίζει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των διαφόρων οργάνων στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Καθηκοντολόγιο)


άκουσε το άρθρο

ΥΑ Φ.353.1/3/10591/Δ1/27-1-2014 (ΦΕΚ 192/Β/31-1-2014)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002 (ΦΕΚ 1340/Β/16-10-2002) απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων» .

«Το Ε.Ω.Π. εγκρίνεται από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, αφού ελεγχθεί από τον Σχολικό Σύμβουλο Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ως
προς το παιδαγωγικό του μέρος.»

Ε.Ω.Π. είναι το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Διαβάστε την ΥΑ