Νέα σύνθεση του ΠΥΣΔΙΠ Δυτικής Μακεδονίας Με θητεία μέχρι 31-12-2018

Απόφαση 50562/Γ1/23-3-2017 (ΑΔΑ:6Β3Ε4653ΠΣ-ΦΟΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποιούμε την ΥΑ 120527/Γ1/21-07-2016 (ΑΔΑ: 66Σ84653ΠΣ-ΦΘ0), μόνο ως προς το μέρος που αφορά στον ορισμό των υπό στοιχεία β έως ε της ανωτέρω απόφασης μελών του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας, ως εξής:

Η θητεία των οριζόμενων με την παρούσα απόφαση αιρετών εκπροσώπων λήγει την 31-12-2018.

Διαβάστε την απόφαση

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο