Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μέχρι και την Τετάρτη 28-9-2016 και ώρα 14:00


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ.350/62/158968/Ε3/27-9-2016 (ΑΔΑ:65Υ04653ΠΣ-Τ8Π) του Υπουργείου Παιδείας

ΣΧΕΤ.: 1. Φ.350/53/147271/E3/13-9-2016 (ΑΔΑ: Ω5ΗΤ4653ΠΣ-Β2Γ)

2. Φ.350/56/152887/E3/19-9-2016 (ΑΔΑ: 7Ω2Ο4653ΠΣ-6ΤΡ)

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκ μέρους συνδυασμών υποψηφίων ή μεμονωμένων υποψηφίων μέχρι και την Τετάρτη 28-9-2016 και ώρα 14:00..

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares