Νέα οδηγία για τους «κατ’ ιδίαν διδαχθέντες» μαθητές 2020-2021 στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της ένταξής τους στην κατηγορία αυτή


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο 61337/ΓΔ4/28-05-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΣΖ46ΜΤΛΗ-Ω9Δ) του Υπουργείου Παιδείας

Για τους μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων κατά το σχολικό έτος 2020-2021, εφόσον έχουν βαθμολογία τουλάχιστον ενός τετραμήνου, είναι δυνατόν να γίνει ανάκληση της ένταξής τους σε αυτήν, ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares