Νέα Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Με τριετή θητεία

Απόφαση 186646/Δ2/1-11-2017 (ΦΕΚ 579/ΥΟΔΔ/14-11-2017, ΑΔΑ:6ΕΕΧ4653ΠΣ-ΤΝ4) του Υπουργείου Παιδείας

Α. Συγκροτούμε την Καλλιτεχνική Επιτροπή για θέματα που αφορούν στα Μουσικά Σχολεία με την ακόλουθη σύνθεση:

Τακτικά μέλη:

  1. Σινόπουλος Σωκράτης του Ιωάννη, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως Πρόεδρος.
  2. Πολυμενοπούλου Αικατερίνη του Ιωάννη, Σχολική Σύμβουλος κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, ως αναπληρώτρια πρόεδρος
  3. Κουζηνόπουλος Ιορδάνης του Λαζάρου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16 Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, ως μέλος.
  4. Καραμάνου Αργυρώ του Λεωνίδα, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16 Μουσικής στο Μουσικό Σχολείο Ιλίου, ως μέλος.
  5. Ανεμοδουριώτης Νικόλαος του Αθανασίου, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ16 Μουσικής, Διευθυντής στο 2ο Γυμνάσιο Αγίων Αναργύρων ως μέλος.

Β. Έργο της Επιτροπής είναι αυτό που καθορίζεται από τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. Γ2/3345/02-09-1988 υπουργική απόφαση (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων» που κυρώθηκε με το άρθρο 16 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296).

Γ. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται για τρία (3) χρόνια αρχομένη από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης απόφασης σε ΦΕΚ.

Διαβάστε την απόφαση σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

ΣΣ. Η παρ. 4 της ΥΑ Γ2/3345/02-09-1988 (ΦΕΚ 649/Β/1988) αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 της ΥΑ Γ2/2513/1989 (ΦΕΚ 477/Β/1989) ως εξής :
«4. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων συγκροτείται πενταμελής καλλιτεχνική επιτροπή από ειδικούς τομείς λειτουργίας των μουσικών σχολείων. Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη και εισήγηση σε θέματα προγραμμάτων διδασκαλίας των ειδικών μαθημάτων, εξοπλισμού, στελέχωσης και τρόπου αξιολόγησης και λειτουργίας όλων των μουσικών σχολείων της χώρας. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος και ο γραμματέας της επιτροπής, καθώς και ο τρόπος λειτουργίας της η διάρκεια της θητείας του προέδρου και των μελών της και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της.»

Επισκέψεις: 97

Μετάβαση στο περιεχόμενο