Νέα απόφαση για τα υποδείγματα των τίτλων των ΣΜΕΑΕ της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σε αντικατάσταση της πρόσφατα εκδοθείσας παρόμοιας ΥΑ

Απόφαση 102409/Δ3/21-6-2018 (ΦΕΚ 2479/Β/27-9-2018) του Υπουργείου Παιδείας

Αντικαθιστούμε το περιεχόμενο όλων των τίτλων των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής της Δευτεροβάθμιας που περιέχονται στην αριθ. 96806/Δ3/12-06-2018 (ΦΕΚ 2215/Β΄/13-06-2018) υπουργική απόφαση, με τα συνημμένα υποδείγματα που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής.

 1. Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 2. Αποδεικτικό Απόλυσης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 3. Πτυχίο Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 4. Αποδεικτικό Πτυχίου Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 5. Πιστοποιητικό Σπουδών Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 6. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 7. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 8. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 9. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Λυκείου.
 10. Απολυτήριο Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 11. Αποδεικτικό Απόλυσης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 12. Πτυχίο Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 13. Αποδεικτικό Πτυχίου Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 14. Πιστοποιητικό Σπουδών Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 15. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 16. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ)
 17. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 18. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Λυκείου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 19. Απολυτήριο Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
 20. Αποδεικτικό Απόλυσης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
 21. Πιστοποιητικό Σπουδών Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
 22. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
 23. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
 24. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
 25. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου.
 26. Απολυτήριο Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 27. Αποδεικτικό Απόλυσης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 28. Πιστοποιητικό Σπουδών Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 29. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 30. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 31. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 32. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Γυμνασίου Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).
 33. Απολυτήριο Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 34. Αποδεικτικό Απόλυσης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 35. Πιστοποιητικό Σπουδών Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 36. Αποδεικτικό Σπουδών Α΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 37. Αποδεικτικό Σπουδών Β΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 38. Αποδεικτικό Σπουδών Γ΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 39. Αποδεικτικό Σπουδών Δ΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 40. Αποδεικτικό Σπουδών Ε΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).
 41. Αποδεικτικό Σπουδών ΣΤ΄ Τάξης Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΕΕΕΕΚ).

Διαβάστε τη νέα ΥΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο